pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Shrnutí obsahu přednášek z konference 2010

Shrnutí obsahu přednášek konference
Case management – most mezi zdravotní a sociální péčí“

 

Novoměstská radnice, 3.11.2010

 

Bc. Monika Kohoutová - téma: Nácvik ADL z pohledu ergoterapeuta

V rámci přednášky ještě zazněla potřeba domácích návštěv u klientů/pacientů po propuštění z léčby, návaznost domácí péče a vybavenost kompenzačními pomůckami.

  • Popis, co jsou ADL (activities of daily living), jak probíhá jejich nácvik a jakým způsobem je možné hodnotit změny v dovednostech klientů/pacientů. Pozornost byla věnována různým testům měření nezávislosti klienta - specificky FIM a jeho výhody oproti jiným testům (specifikum testu – hodnotí i psychosociální oblasti, na první pohled zřejmý posun mezi jednotlivými měřeními). Do hodnocení pomocí FIMu se mohou zapojit různí členové multidisciplinárního týmu.

 

PhDr. Jiřina Šiklová - téma: Fenomén paměti

  • Zamyšlení se nad tím, jak vnímáme vzpomínky a paměť u různých věkových skupin a kam se paměť a vzpomínky zaměřují (krátkodobé/dlouhodobé). Jak funguje vzájemné mezigenerační vnímání paměti – mladí nechápající, proč se starý člověk zabývá tolik minulosti a nepamatuje si, co měl k obědu apod. Reflexe propojení témat, která jsou v dané době pro společnost důležitá a toho, co si člověk pamatuje a co považuje za důležité – porovnání témat důležitých v komunismu, o nichž dnes mladí lidé mnoho nevědí – např. společenská třída, postavení rodičů a prarodičů. Důležitost vzájemného pochopení a respektu vůči jinému vnímání světa a zaměření paměti a pozornosti na jiná témata.

 

Bc. Hana Orlíková - téma: Trénování kognitivních funkcí u klientů v mírnou kognitivní poruchou a demencí - srovnání skupinové a individuální práce
 

  • Popis služby trénování paměti a jejího využití. Byl popsán průběh jednotlivé lekce trénování. Na příkladech cvičení paměti bylo vysvětleno, k čemu specifická cvičení slouží a jakým způsobem klientům pomáhají. Byly představeny testy hodnotící stav klienta s možností sledování jeho vývoje. Porovnání práce s individuálními klienty a se skupinou, jaké jsou výhody a nevýhod obou těchto způsobů práce, v čem jsou odlišná cvičení, délka trénování i jednotlivá cvičení.

 

Bc. Petra Stojčenková - téma: Prezentace výstupu projektu „Manuál ucelené péče o osoby po poškození a poranění mozku“
 

  • Představení Manuálu od počátku jeho vzniku přes prvotní sbírání dat a jejich postupné ověřování. Součástí procesu byla i organizace workshopů na rehabilitačních pracovištích, na nichž se mohli pracovníci v daném zařízení vyjádřit k tomu, do jaké míry probíhá v jejich zařízení ucelená péče o klienty/pacienty s poraněním a poškozením mozku. Poté představení jednotlivých částí manuálu od úvodu vysvětlujícího ucelenou rehabilitaci, důsledky poškození mozku přes rozdělení podle částí Prahy, v níž se jednotlivé služby nacházejí. V neposlední řadě vysvětlení, jakým způsobem je Manuál přizpůsobený potřebám osob po poškození mozku.

 

MUDr. Radkin Honzák, CSc. – téma: Biopsychosociální přístup aneb každý pacient je psychosomatický
 

  • Pohled na vývoj lékařství a postupné oddělení léčení těla a duše. Zamyšlení nad tím, jakým způsobem ovlivňuje zdraví člověka jeho okolí a interakce s ním, psychické procesy, které v něm probíhají a porovnání těchto vlivů s přístupem dnešní „moderní“ medicíny. Propojování pohledu ze strany pacienta a ze strany lékaře a jakým způsobem může lékař, po případě jiný pracovník v pomáhající profesi, změnit svůj přístup k pacientovi a jeho nemoci, aby byl lépe schopen ho fakticky vyléčit.

 


Ing. Věra Roubalová Kostlánová - téma: Psychosociální skupinová práce s různými cílovými skupinami
 

  • Popis čtyř skupin, s nimiž přednášející pracuje – ženské multikulturní skupiny,
  • skupiny „Rodiny po holocaustu“, skupiny „Živá paměť“ paměť“ (pro oběti nacismu) a skupiny rodinných příslušníků lidí s poškozením mozku. Jednotlivé kazuistiky představily specifika práce s každou skupinou z pohledu témat, která skupina řeší, interakce mezi členy skupiny, dlouhodobosti a pravidelnosti práce a výstupů, k nimž práce s jednotlivými skupinami vede. Poté proběhlo jejich srovnání – v čem jsou odlišné, v čem jiné, jaká je role terapeuta v nich apod.