pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Projekty

Pomáháme nabrat síly

 

Cílem tohoto projektu je rozšíření námi poskytovaných ambulantních služeb o službu, která nabídne podporu rodinám v každodenní péči o dítě se zdravotním postižením (ve věku od 6 - 26 let). Zajistit takovou péči, která v sobě snoubí potřeby dítěte či mladého člověka se ZP i pečujících osob.
V rámci projektu plánujeme intenzivně pracovat na dokončení metodiky služby v návaznosti na průběžně získávané zkušenosti, zahájit poskytování služby. 
Projekt je realizován za finanční podpory Nadace ČEZ, Nadace Naše dítě, Nadace dětský mozek, MČ Praha 7 a řady drobných dárců, jejichž podpory si velmi vážíme.
 

Zavádění sociální rehabilitace

 

Cílem tohoto pilotního projektu je rozšíření námi poskytovaných ambulantních služeb určených zejm. lidem s různou kombinací diagnóz a lidem po poškození mozku o službu terénní – sociální rehabilitaci a to mnohem širší cílové skupině.

Projekt reaguje na aktuální situaci a poptávku po službě, která by byla dostatečně pružná a reagovala na aktuální potřeby cílové skupiny ve všech oblastech jejich života (práce, volný čas, vzdělání, zdraví, bydlení).

Projekt je realizován za finanční podpory Nadace člověk člověku, ČSOB a řadou drobných dárců, jejichž podpory si velmi vážíme.

 

S kondicí hravě

 

Cílem projektu je přispět ke zlepšení fyzické a psychické kondice lidí se zdravotním postižením i chronickým onemocněním, zlepšení jejich schopnosti trávit volný čas smysluplně a aktivně odpočívat nezávisle na intenzivní podpoře blízkých - pečujících. Nabytí těchto dovedností povede k vyšší samostatnosti cílové skupiny, ke zmírnění dopadů jejich zdravotního postižení či onemocnění na jejich tělesné a duševní zdraví (jde zejména o zhoršení či ztrátu sociálních dovedností, postižení kognitivních a psychomotorických funkcí, celkové snížení kondice, tendence k sociální izolaci, obavy ze sociálních kontaktů a z činnosti provozované ve skupině) a napomáhá jejich zařazení do běžného života.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky a Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové.

 

Společně k návratům

 

Hlavním cílem projektu je poskytování komplexní podpory lidem s různou kombinací diagnóz, vč. duševního onemocnění a lidem po poškození mozku různé etiologie (kteří se potýkají s mnohočetnými následky život ohrožující a traumatizující události), jejich blízkým a pečující.

 

Projekt nabízí poskytování indvidiuálních konzultací s psychologem, pravidelné logopedicko-terapeutické setkání, trénink kognitivních funkcí a arteterapeutický ateliér s nácvikem relaxačních technik.

 

V době nouzového stavu byla podoba projektu upravena na distanční. Přes naše weby a facebook jsme sdíleli zadání pro procvičování paměti, kognitivních funkcí, užitečné články i odkazy a také zadání pro arteterapeutické tvoření a nácvik relaxačních technik. Terapeut nabídl možnost online konzultací. 

Díky tomu se do projektu zapojilo také víc lidí, kteří by se z mnoha důvodů prezenční formy účastnit nemohli.

 

Projekt se uskutečnil díky laskavé podpoře Magistrátu hl. města Prahy, Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové a příspěvkům drobných dárců.

 

Pošli to dál

 

Hlavním cílem projektu je přiblížit široké veřejnosti problematiku lidí po poškození a poranění mozku, zvýšit povědomí o příčinách a následcích a překonat předsudky a obavy spojené se zaměstnáváním a kontaktem s těmito lidmi. Projekt zprostředkuje pomocí integračních workshopů osobní setkání lidí po poškození mozku se zástupci široké veřejnosti a se studenty odborných škol (připravující se teoreticky na práci s danou cílovou skupinou.  V rámci projektu získají novou podobu také tyto webové stránky, vznikne nový leták "Zmatek v hlavě" a proběhne dotaznikové šetření mapující aktuální potřeby lidí, kteří čelí následkům poškození či poranění mozku.

Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Nadace ČEZ.

 

Voňavá dílna

 

Tento projekt nám umožní rozšířit nabídku činností sociálně terapeutické dílny o dovednosti spojené s přípravou, výrobou a prodejem ručně vyráběných přírodních mýdel.

V rámci projektu získá pracovní zkušenost přibližně 15 - 20 lidí se zdravotním postižením. Do projektu budou od samého začátku zapojeni dobrovolníci. Všichni zapojení klienti tak budou moct zdokonalit nejen své pracovní, ale také sociální a komunikační dovednosti.

Mýdla budou následně prodávány v charitativním obchůdku a při různých charitativních akcích. Výtěžek z prodeje bude použit na spolufinancování provozu sociálně terapeutické dílny.

Projekt podpořila Nadace GCP.

 

 

Jarní hnízdění aneb je to na budku 

 

Základním cílem projektu je podpora lidí se zdravotním postižením - primárně lidí po poškození a poranění mozku a lidí s různou kombinací diagnóz při získávání základních pracovních dovedností a sociálních návyků. 

V rámci projektu získá pracovní zkušenost celkem přibližně 15 - 20 lidí se zdravotním postižením, kteří se budou podílet na všech hlavních aktivitách realizace projektu - od propagace, přes komunikaci s partnery projektu, výrobu až po samotných prodej ptačích budek.

Projekt je zaměřen na snížení následků, kterým musí lidé po poškození a poranění mozku čelit v každodenním životě.

Projekt podpořily Lesy ČR, s.p.

 

Ateliér Via Roseta

 

V roce 2014 se naše organizace zapojila do projektu neziskové organizace Via Roseta, o. p. s. - Ateliér Via Roseta.

V průběhu této spolupráce bylo klientům obou organizací umožněno zúčastnit se cyklu výměnných praxí (formou 3 návštěv).

Hlavním cílem tohoto projektu bylo zprostředkovat klientům tolik cenné zkušenosti z nového pracovního prostředí, s jiným způsobem vedení, skladbou skupiny i odlišnými pracovními postupy. Od ledna do června 2014 se projektu zúčastnilo celkem 12 klientů.

 

Na cestě do práce

 

Projekt Na cestě do práce nabízí ucelenou podporu při získávání pracovních a sociálních dovedností potřebných pro získání a udržení si uplatnění na trhu práce. Podpora je poskytována prostřednictvím těchto služeb: 1. sociálně terapeutické dílny; 2. přechodného zaměstnání v rámci tréninkového pracoviště (přechodné zaměstnání poskytne zkušenost shodnou s nároky a podmínkami panujícími na běžném trhu práce, avšak s respektem k potřebám specifické cílové skupiny), 3. pracovního poradenství / case managementu. Cílovou skupinou projektu jsou lidé po poškození a poranění mozku a lidé s různou kombinací postižení a diagnóz primárně ve věku 17 až 54 let. Projekt nabízí cílové skupině soustavnou a kontinuální přípravu na pracovní uplatnění, a to od úplných začátků – nácviku základních pracovních a sociálních dovedností a návyků – až po získání pracovní zkušenosti v podobě placeného zaměstnání. Projekt podpořila Nadace OKD, Nadace České spořitelny a MČ Praha 11.

 

Pošli to dál

 

Hlavním cílem projektu je přiblížit široké veřejnosti problematiku lidí po poškození a poranění mozku, zvýšit povědomí o příčinách a následcích a překonat předsudky a obavy spojené se zaměstnáváním a kontaktem s těmito lidmi. Projekt zprostředkuje pomocí integračních pracovních workshopů osobní setkání lidí po poškození mozku se zástupci firem (potenciální zaměstnavatelé, spolupracovníci), se studenty odborných škol (připravující se teoreticky na práci s danou cílovou skupinou), s volenými zástupci (zastupitelé, zaměstnanci městských úřadů a ministerstev) i se širokou veřejností. V rámci projektu vznikne také videospot, ve kterém konkrétní lidé po poranění mozku přiblíží svůj životní příběh. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

 

Společně k návratům

 

Cílem projektu je podpora úzké spolupráce mezi poskytovateli specializované péče a jednotlivými složkami ucelené rehabilitace poskytované lidem po poškození a poranění mozku. K realizovaným aktivitám patří setkávání poskytovatelů zdravotní a sociální péče; samotných lidí po poškození mozku, jejich rodinných příslušníků či pečujících a průběžné mapování potřeb této cílové skupiny. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.