pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Měření klinických výsledků pomocí nástroje „CORE- Clinical Outcomes in Routine Evaluation“

Autorka: Dr. Barbara Mensenkampff, klinická psycholožka organizace Headway (www.headway.ie), popisuje jeden z nástrojů, které využívá ve své terapeutické praxi

 

Jako psycholožka v organizaci Headway nabízím lidem po poranění mozku vyšetření, terapii a podporu. Tato služba se vztahuje také k rodině a dalším pečujícím osobám. V praxi využíváme jak individuální, tak skupinovou práci. Mnoho z vás má povědomí o neuropsychologickém vyšetření. Jde o testy, které používáme s cílem zjistit, které oblasti mozku byly poraněním poškozeny. Se získanými informacemi můžeme lépe plánovat rehabilitaci nebo program pro osoby po poranění mozku. Neuropsychologické testy mohou být také používány při sledování procesu zotavování. Patří sem testování klienta, průběžné sledování jeho výsledků a následně opětovné testování a srovnání výsledků. V organizaci sdílíme podobný přístup k terapii. Používáme nástroje, prostřednictvím kterých zjišťujeme, kde se člověk nachází na začátku terapie, a opětovně provádíme testy na konci terapie. Touto cestou můžeme zjistit, jak účinná byla terapie, stejně tak pozorovat změny v celkové situaci člověka. Jeden z používaných nástrojů se nazývá “CORE-Clinical Outcomes in Routine Evaluation”. V tomto článku popíši CORE a trochu pohovořím o tom, proč jej ve své praxi využívají psychologové v organizaci Headway.

 

V roce 1996 Ministerstvo zdravotnictví Velké Británie provedlo rozsáhlý průzkum psychoterapeutických služeb. Jedním z důležitých zjištění bylo, že měření výsledků nabízí pojítko mezi klinickou praxí a výzkumem. Jinými slovy, je potřeba sbírat informace z klinických zařízení a srovnávat je s výsledky výzkumů. Uvedené je téměř stejně tak důležité jako nástroje kontroly kvality. Jedním z problémů při vyhodnocování účinnosti terapie bylo, že různí profesionálové používali různé nástroje k měření terapeutických výsledků. To znamenalo, že srovnání nebylo možné. Nástroj CORE byl vyvinut v roce 1998 s cílem vyřešit tento problém. Skupina klinických psychologů, psychiatrů, psychoterapeutů a poradců se sešla a navrhla jeden dotazník, který by mohl používat každý, což umožní např. srovnání mezi odlišnými terapiemi, terapeuty nebo službami.

 

Nástroj CORE má také umožnit kontrolu služeb. Psychologie, stejně tak jako každá obchodní činnost, musí prokázat, že její aktivity jsou nákladově efektivní a užitečné. Protože ale nepracujeme se zbožím, nesledujeme náklady na produkt nebo výstup. Místo toho zkoumáme, jak jsme strávili čas s klienty a jaké jsou výsledky pro klienta. Informace používané k vyhodnocení služby zahrnují několik položek, které nám umožní zkoumat naši efektivitu a zjistit, zda a kde je potřeba provést změny.

 

Co tedy nástroj CORE zahrnuje?

 

CORE má tři hlavní oblasti: hodnotící formulář, který vyplňuje terapeut; dotazník k měření výsledků, který vyplňuje klient; závěrečný formulář, který vyplňuje terapeut. První formulář sbírá informace, které by většina psychologů používala během svých prvních sezení s klientem - bližší informace o tom, s kým klienti žijí, stručný popis problému, se kterým chtějí pomoct, zda využili již dříve terapii, jaké léky berou, zda u nich dochází k sebepoškozování, jak se pokusili řešit uvedený problém atd. Jde o všechny informace, které pomohou klientovi a psychologovi společně navrhnout plán. Ten je používán k řízení terapie a stanovení cílů, které by klient rád dosáhnul. Plán může být také následně použit k zjištění, zda psychologická intervence byla užitečná. Formulář také získává informace o kvalitě služby. Sleduje, jak dlouho musel klient čekat na první schůzku, kolik vyšetření postoupil, zda mu byla nabídnuta navazující schůzka, kdo službu klientovi doporučil atd. Prostřednictvím těchto podrobných informací se sleduje celkové fungování služby. Protože je formulář vyplněn bez ohledu na to, zda klienti postoupí terapii či ne, nabízí informace k profilu klientů, kteří přichází do služby, kteří zůstanou a kteří ne, což může být využito k rozpoznání nevhodných doporučení a maximalizaci příležitostí pro vhodná doporučení.

 

Druhou část tvoří seznam 34 tvrzení, ke kterým klient přiřazuje známku od 1 (vůbec ne) do 4 (většinou). Je zaměřená na čtyři oblasti:

1. subjektivní pohoda (well being) – například “Jsem se sebou spokojený.”

2. problémy – například “Mám bolesti a další fyzické obtíže.”

3. zvládání života (fungování v životě) – například “Cítím se být schopen zvládnout věci, když nejdou dobře.”

4. riziko – například “ Myslím na sebepoškození.”

Vyšší číslo označuje osobu, která je velmi úzkostná, nižší osobu s méně problémy.

 

Poslední část musí vyplnit terapeut pro každého klienta, který měl více než jedno sezení. Formulář shromažďuje informace o klientově docházce, počtu nabídnutých sezení, absolvované terapii, její frekvenci a ukončení. Zajímá se také o to, zda terapie ovlivnila klientův náhled, zvládání, plánování, fungování a osobní vztahy, jak dobře klient vycházel s terapeutem, zda byly změněny léky v důsledku terapie a zda je potřeba být i v budoucnosti v kontaktu s klientem. Získáváním informací o osobní zkušenosti klienta s terapií, jakýchkoliv změnách v kvalitě života, fungování služby, psychologovi, terapii atd. se může tým psychologů dozvědět mnoho o nabídnuté službě. Tyto informace nám pomáhají lépe porozumět potřebám našich klientů. Dozvíme se, co děláme dobře,v čem se musíme zlepšit, jaké změny musíme udělat, abychom zlepšili naše služby. Tento proces evaluace výsledků pro klienty a používání informací nastavování našich služeb zajišťuje, že nabízíme rehabilitační služby orientované na klienta. Zaručuje, že naše praxe je v souladu s doporučeními nejlepší praxe. Pomáhá nám přispět k výzkumu v oblasti poranění mozku a rozvíjet ho, což můžeme pro změnu použít při obhajobě práv osob po poranění mozku. V dnešním světě, kde je potřeba odpovídat na otázku “můžete to dokázat”, posloucháme, co nám říkají naši klienti, a v souladu s tím odpovídáme. Nástroj CORE nám v tom pomáhá.

 

Odkaz:

http://www.headway.ie/download/pdf/headway_summer04.pdf