pomáháme lidem po
poškození mozku v návratu
do aktivního života
lidem s duševním onemocněním
na cestě z izolace a
nelehké životní situace FB EN

Poskytnutá podpora v rámci projektu Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu v roce 2022

V rámci projektu Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu jehož jsme s naší službou sociální rehabilitace partnery, se podílíme na přechodu lidí s postižením, seniorů a ostatních klientů ze zařízení s nedostatečnými standardy pro poskytování sociálních služeb do prostředí, které jim umožní žít co nejběžnějším a nejpřirozenějším způsobem života.V loňském roce (2022) se nám podařilo poskytnout jak ambulantní, tak terénní podporu 12 stálým klientům v širokém spektru aktivit, z nich nejčastější byly:

 

  • nácviky dovedností vedoucí ke zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností k sociálnímu začleňování (obsluha běžných spotřebičů, péče o domácnost, péče o děti a další členy domácnosti, dovednosti potřebné k úředním úkonům)

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovázení dospělých, nácviky běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a prací s informacemi)

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (upevňování motorických, psychických a sociálních schopností)

  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (podávání informací o možnosti získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, informační servis)

  • nácvik cestování a využívání dopravních prostředků, nácvik samostatného pohybu

  • nácvik péče o vlastní domácnost

  • podpora při využívání služeb ve svém nejbližším okolí, bydlišti


Klíčovým cílem projektu je Rozšíření kapacit a zvýšení flexibility terénních a ambulantních služeb v krajské síti sociálních služeb tak, aby služby zajišťovaly odpovídající podporu pro uživatele hlásící se do a odcházející z pobytových služeb mimo HMP, a spolu s tím podpořit procesy systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální práci, zdravotními službami a službami úřadů, mimo jiné pomocí zavádění case managementu.


Celý projekt Transformace tak cílí nejen na lidi, kteří potřebují intenzivní podporu, ale zároveň i na poskytovatele a zadavatele sociálních služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, zaměstnance veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné a zdravotní problematice a na osoby sociálně vyloučené, či sociálním vyloučením ohrožené.


Více informací k projektu lze nalézt na tomto odkazu.

č. projektu a dotační smlouvy

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662 - DOT/82/04/002209/2022

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662 - DOT/82/04/002286/2023

 

Dalšími našimi partnery v procesu zavádění sociální rehabilitace jsou Nadace člověk člověku, ČSOB.